Delingsinnovasjon-AVSLUTTET

Prosjektet skal, gjennom fokus på medarbeiderdrevet innovasjon og partssamarbeid, styrke bedriftenes konkurransekraft. Konkrete mål og KPI’er skal utarbeides individuelt i bedriftene. Det er av avgjørende betydning for bedriftene at de bedriftsspesifikke utviklingsprosjektene skal gi verdifulle, målbare resultater både innen produktivitet, kvalitet, HMS og lønnsomhet, og også bidra til økt trivsel på arbeidet.

De formelle eierne av prosjektet, GE Healthcare og Nøsted Kjetting, er tildelt midler fra Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF) til gjennomføring av prosjektet «Delingsinnovasjon». Rammen er på 3,1 millioner kroner og prosjekt vil løpe over 3 år.

Prosjektets visjon er uttrykt slik;

«… Vi vil løfte industrien og skape en kultur for samarbeid og endringslyst som setter bedriftene i stand til å takle den stadig raskere utviklingen og de store teknologiendringer som industrien står overfor…».

Brutt ned er visjonen underbygget av følgende fire konkrete delmål;

  • Økt medvirkning og utnyttelse av partssamarbeidet i bedriftene.
  • Utvikling av gode metoder og verktøy for informasjonsflyt og innhenting og behandling av forbedringsforslag.
  • Opplæring i Lean
  • Dele og utvikle begrepet «delingsinnovasjon»

Hver bedrift som deltar skal definere interne mål og prosjekter som understøtter målene satt over. Disse prosjektene skal ha som mål å få målbare resultater på blant annet:

  • Bedre lønnsomhet (konkurransekraft)
  • Bedre arbeidsmiljø
  • Lavere sykefravær
  • Mer tilfredse medarbeidere

Forprosjektet «Resurser på avveie» gjennomført av GE og Nøsted Kjetting dokumenterte milliongevinster i begge bedriftene, samt høyere innovasjonsdeltakelse blant medarbeidere. Flere sammenlignbare prosjekter i HFs regi eller med støtte fra HF kan vise til betydelige positive effekter på punktene over. Det anbefales å gå inn på http://fellestiltak.no/ og se på animasjonen «Dette er medarbeiderdrevet innovasjon» (3min 6 sek).

 

Prosjektet har i dag 7 deltagende bedrifter (vist i figuren) og Sinpro har rollen som prosjektleder.

Hver bedrift får gjennom sin deltagelse blant annet gratis Lean-opplæring. Det vektlegges at bedriften etter gjennomføring innehar kompetanse til selv å ivareta og videreutvikle Lean-konseptet for en varig institusjonell effekt av Lean-filosofien.