Våre tilskuddsytere

SINPRO er til for bedriftene - bedriftene skal sette prioriteringene. For at SINPRO skal kunne gi den ønskede støtte og effekt i næringsutviklingen i regionen, er vi avhengig av støtte fra offentlige instanser og andre tilskuddsytere.

Vi vil derfor takke både bedrifter som støtter opp om SINPRO og våre viktige støttespillere ellers for støtten som er gitt og som vi håper også å få også fremover.

 

Sørlandets Kompetansefond er organisert som en offentlig stiftelse og ble opprettet i 2000 av de 15 kommunene i Vest-Agder. Fondets vedtekter fastslår at fondet skal tjene Vest-Agders innbyggere på lang sikt ved å bidra til kompetanseheving i fylket til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår.

 

Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF) er et samarbeid mellom LO og NHO. HF bidrar til  konkurransedyktige bedrifter og trygge arbeidsplasser, gjennom partssamarbeid og medarbeiderdrevet innovasjon.

 

 

Vest-Agder fylkeskommune arbeider bredt med samfunns- og næringsutvikling og har en allsidig satsing på å utvikle en konkurransedyktig region og et mer attraktivt, inkluderende og utadvendt Agder. Vi er involvert på en rekke arenaer. Arbeidet er forankret i Regionplan Agder 2030.

Lindesnes kommune støtter godt opp om næringsutvikling i kommunen gjennom sitt næringsfond. SINPRO har søkt støtte på flere utviklingsprosjekt og opplever kommunen som en aktiv aktør i det lokale arbeidet med både næringsutvikling og bedriftsutvikling.

 

Lindesnesregionen er et samarbeids- og interesseorgan for deltagerkommunene. Regionrådet består av kommunene Audnedal, Mandal, Lindesnes og Marnardal og Åseral. Regionen ledes av et råd som skal ta opp og søke å løse problemer innen tema som infrastruktur, næringssamarbeid, markedsføring av regionen, effektivisering, drift av kommunal service/tjenester og kompetanseutvikling.

 

Universitetet i Agder tilbyr mer enn 150 studier og har et aktivt og ledende forskermiljø. Vi vektlegger respekt, åpenhet og evnen til å vise engasjement og stolthet over både egne og andres resultater. Våre over 1200 ansatte og omlag 12 000 studenter trives godt og har stort faglig utbytte av virksomheten på våre topp moderne og funksjonelle campuser i Kristiansand og Grimstad.