Mer Lean…

Deltakere i Sinpro-prosjektet «Delingsinnovasjon» var samlet til samling hos Nøsted Kjetting 5. og 6 april. Samlingen fokuserte på 7+1 sløseri og 5S. Engasjerte deltakere fra Umoe Mandal, Mindus, Mandal Maskinering, BRG, GE Healthcare og Nøsted Kjetting bidro alle til to fantastisk givende og meningsfylte dager. Nøsted Kjetting var valgt som vertsbedrift og konkrete case-studier var valgt i bedriftens egen produksjon. Dette bidro til praktisk og relevant gruppearbeid, som det antas Nøsted Kjetting selv også hadde nytteverdi av… Det er utrolig hvordan sunn fornuft og «nye» øyne kan endre på gamle mønstre og bidra til enkle, men effektive forbedringsprosesser.

 

 

 

 


Første «Topplederforum» avholdt på havutsikt

Torsdag 23. mars i fin solnedgang arrangerte Sinpro «Topplederforum» på Havutsikt. Målgruppen for denne samlingen var ledere i bedrifter og utdanningssektoren. Med kobling til prosjektet «Future Technology Platform» var det krav og forventninger til framtidens kompetanse som var gjennomgående tema – ved siden av grønt skifte og bærekraft.

Agendaen for framtidens kompetanse ble satt med følgende utsagn; «Remiksen av arbeidslivet dreier seg om hvordan bruk av ny teknologi endrer måten vi jobber på. Eksisterende ting settes sammen på nye måter, til noe eget. Dette skjer hurtigere enn noen gang – en ny industriell revolusjon. Digitalisering og automatisering treffer nye sektorer, næringer og arbeidsområder. All industri er avhengig av digitalisering for å styrke konkurransekraften og innovasjonsevnen. Men hva er relevant for oss? Hvordan tar vi den i bruk? Og hva krever det av vår organisasjon?»

Med oss for å belyse og kanskje svare på noen av disse aspektene var forskningssjef fra Sintef, Gaute Knutstad og Daglig Leder i JobZone med oss.

 

Grønt skifte og bærekraft ble adressert med følgende bakteppe;

«De globale klima- og miljøutfordringene krever omstilling til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innen naturens tålegrenser. Det må skje en overgang til produkter og tjenester som gir betydelig mindre negative konsekvenser for klima og miljø enn i dag. Samfunnet må igjennom et grønt skifte.. Men hva er «grønt skifte»? Hva betyr det for industri og næringsliv? Hvordan kan ny teknologi skape en bærekraftig utvikling? Hvordan kan grønt skifte skape produktutvikling og arbeidsplasser? Følgende påstander ble fremlagt;

  • Det er ingen motsetning mellom klimahensyn og økonomisk vekst?
  • Teknologisk innovasjon og investeringer i effektive lavutslippsløsninger kan skape nye muligheter for vekst, flere arbeidsplasser, økt selskapsfortjeneste og økonomisk utvikling?
  • Motsetningene mellom vekst og klimahandling er i de fleste tilfeller oppkonstruert?

eller;

Klima + vekst = sant  ?»

 

 

Topplederforum har som intensjon å være en møteplass for ledergrupper i bedriftene hvor temaer relatert til bedriftenes drift, omstilling og langsiktige strategier blir satt på agendaen. Sinpro håper å frambringe en attraktivt og engasjerende forum for menings- og erfaringsutveksling. Det planlegges to Topplederforum i løpet av året, men dette kan lett endres om interesse og engasjement tilsier det. ..


G-kreftene kjentes under «take-off»….

 

Torsdag og fredag i forrige uke fikk vi kjenne g-kreftene i magen da «Future Technology Platform» prosjektet tok av på Havutsikt… Nesten 50 mennesker deltok på samlingen over de to dagene.

 

Første dagen var av faglig høy kvalitet med innlegg fra framstående ekspertise på de utvalgte tekniske temaene. Sensor Interface Technology, Lagerstyring/sporingsteknologi, Robotisering og automatisering, Virtual Reality / Augmented Reality og «CPPS» var temaene som på forhånd var utpekt som fokusområder.

 

Sinpro har vært så heldig og fått etablert et godt samarbeid med Strai Kjøkken, og disse ble brukt som et eksempel og «case» i samlingen. Strai kjøkken har gjennom robotisering og automatisering evnet å beholde produksjon i Norge i en konkurranse-utsatt industri. Samtidig understreker de at man ikke kan stoppe der, men snarere heller hele tiden tenke effektivitet og kostbesparelse.. Deres konkurrenter produserer i hovedsak i utlandet.

På fredagen ble det organisert en workshop for bedriftene med utgangspunkt i Strai kjøkken sin produktlinje. Etter fokus på hele «næringskjeden» til Strai Kjøkken ble fokus endret til hver av de deltagende bedrifter. Det flotte da var at plutselig så man at bedrifter så behovet og praktiske anvendelser av teknologien som var gjennomgått og belyst.  

Den siste dagen var på mange måter bekreftelsen på at nettverk og deling av kunnskap og idéer fungerer i praksis. Innlevelse og engasjement var å ta og føle på. Idéer – realistiske og utenfor det realistiske – fylte eteren…. Tror det var spennende for Strai Kjøkken også å få presentert «Strai Kjøkken 2025» – med innspill fra 8-10 andre bedrifter. Slikt blir det flotte bedrifter av… !

Med til en slik samling hører også alltid litt uformell mingling og nettverksbygging. Tapas og god drikke ble servert av den syngende kokken Apollo Papp, etterfulgt av «Toby» – á la Bjørn Eidsvåg, Ole Paus, følelsesladet sosiolog med flere..

Da samlingen kun var oppstart på selve prosjektet, skal Sinpro umiddelbart arbeide videre med å etablere konkrete prosjekter innen de tematiske områdene som ble valgt ut. For å lykkes med dette er det viktig at bedriftene i prosjektet bevisstgjør seg hvilke prosjekter de ønsker å delta i og hvordan de ønsker å gjennomføre det. Men Sinpro skal lede an…

 

Som arrangør av samlingen var det fredagen som gjorde forskjellen! Der evnet vi å hente ned teorien fra forrige dagen til praktisk anvendelse! Det er det det skal dreie seg om videre også – sørge for at «snakk blir til action»…

 

 

                

 

 


Sinpro & Co på Lean kurs…

Som et ledd i programmet i «Delingsinnovasjon» var bedriftene 24 og 31. januar med i introduksjonskurs i Lean filosofi på Lean Lab på Raufoss. Her ble det bygget modell-hus i rekord fart… Først på verdens seneste og mest ineffektive måte – deretter – da samhandling og koordinering ble innført – helt i verdensklasse…

 

Til sammen 36 deltagere fra GE Healthcare, Nøsted Kjetting, Mandal Maskinering, Mindus, Umoe Mandal, Glencore Nikkelverk, BRG og Sinpro var med på en av de to dagene. Først bygget man hus uten «mål og mening». Det gikk heller dårlig. Etter et par runder med diskusjon om samarbeid, identifisering av flaskehalser og generell effektivisering var alle lag i mål før den oppsatt tiden.

Lærdommen man tar med seg – gjennom en enkel øvelse med å bygge modellhus er vel at når man tror man gjør alt på beste og mest effektive måte, så er det kanskje ikke slik likevel. Gjennom medarbeiderdrevet innovasjon og tenking utenfor boksen vil der alltid være potensiale for forbedringer. Alltid.

Denne lærdommen skal nå bedriftene ta med seg fra kurset og anvende i sine egne prosjekter i bedriften.