Fellessamling Delingsinnovasjon

LEAN!

Det er ikke bedriften som innoverer – det er menneskene i den.

At en bedrift driver innovasjon, er avgjørende for lønnsomheten, produktiviteten, arbeidsmiljøet – og på sikt bedriftens overlevelse. Medarbeiderdrevet innovasjon (MDI) er arbeid der medarbeidere på alle nivåer i bedriften deltar aktivt og systematisk i å utvikle nye løsninger, produkter og arbeidsprosesser.

Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF), et samarbeid mellom NHO og LO, støtter prosjektet Delingsinnovasjon. Prosjektet eies av Nøsted Kjetting og GE Healthcare, mens selve prosjektet ledes av prosjektleder fra SINPRO. Delingsinnovasjonsprosjektet vektlegger samhandling og erfaringsoverføring i brede medvirkningsprosesser i innovasjonsarbeidet.

Hovedorganisasjonenes Fellestiltak støtter prosjektet Delingsinnovasjon

 

Prosjektets delmål er;

 • Økt medvirkning og utnyttelse av partssamarbeidet i bedriftene.
 • Utvikling av gode metoder og verktøy for informasjonsflyt og innhenting og behandling av forbedringsforslag – medarbeiderdrevet innovasjon.
 • Opplæring i Lean. «SINPRO Lean-forum» videreføres innen dette prosjektet.
 • Dele og utvikle innholdet i begrepet «delingsinnovasjon».

Partssamarbeid, dvs at ledere og medarbeidere jobber sammen for å nå satte mål er fundamentalt i interne prosjekter og aktiviteter gjennom hele prosjektet.

Som en del av prosjektgjennomføringen arrangeres det fellessamlinger for deltakerbedriftene. Blant temaene denne gang er kreativitet som forutsetning fra innovasjon. Et opplegg i regi av SKAP Kreativ Folkehøyskole inngår i samlingen i januar 2018.

Egen e-post om påmelding kommer.


Oppstart av FTP-prosjektet «Virtual Reality / Augmented Reality»

 

 

 

Vi starter med en samling for de bedriftene som i løpet av «roadshow’et» meldte seg på dette prosjektet. De er;

 • Umoe Mandal
 • BRG
 • GE Healthcare
 • Contiga
 • Applica

Er der etternølere som har lyst å være med, så rekk opp hånden – Sinpro har alltid åpne dører..

Vi begynner med en samling i gruppen og diskuterer arbeidsform og et mulig program for det neste halve året.

Deretter blir det i september omvisning, presentasjoner, demonstrasjoner og workshop hos MIL i Grimstad. Her slår vi oss sammen med guppen «Robotisering/Automatisering» I denne perioden spisses også de interne bedriftsprosjektene, mens man blir bombardert med faglig påfyll og inspirasjon utover høsten… Fantastisk…. !!

Vi har tanker om å etablere et eget show rom / lab med tilgjengelig utstyr og kompetanse for utprøving og demonstrasjoner. Denne kan etableres på Havutikt, men også folkehøgskolen SKAP er et mulig sted for dette.

Programmet utover høsten bestemmer vi i felleskap.

 

Vi vil helst ha to deltagere fra hver bedrift med i gruppen, da dette skaper mer «miljø» på hjemmebane.. Noen flere å diskutere med, flere å pushe organisasjonen…

Det faglige forumet «KFF» blir med hele veien som stødige rettledere og mentorer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Oppstart av FTP-prosjektet «Robotisering og automatisering».

 

 

 

 

 

 

Vi starter med en samling for de bedriftene som i løpet av «roadshow’et» tidligere i år meldte seg på dette prosjektet. De er;

 • Nøsted Kjetting
 • Mandals
 • GE Healthcare
 • Mandal Maskinering
 • Applica

Er der etternølere som har lyst å være med, så rekk opp hånden – Sinpro har alltid åpne dører..

Vi begynner med en samling i gruppen og diskuterer arbeidsform og et mulig program for det neste halve året. Første post på programmet er å delta på Forum for Automatisk Produksjon 2017, 30. – 31. august. Sinpro betaler.

Deretter blir det i september omvisning, presentasjoner, demonstrasjoner og workshop hos nylig innvidde Mechatronics Innovation Lab (MIL) i Grimstad. I denne perioden spisses også de interne bedriftsprosjektene, mens man blir bombardert med faglig påfyll og inspirasjon utover høsten… Fantastisk…. !!

Programmet videre utover høsten bestemmer vi i felleskap i gruppen.

Vi vil helst ha to deltagere fra hver bedrift med i gruppen, da dette skaper mer «miljø» på hjemmebane.. Noen flere å diskutere med, flere å pushe organisasjonen…

 

 


Informasjonsmøte om prosjektet «Markedsorientering – innovasjon, omstilling og vekst..»

Vi inviterer til et kort informasjonsmøte 21. august klokken 11.00-13.00 på Havutsikt. Ikke gå glipp av det!

Målgruppen for prosjektet er bedriftenes ledere; daglige ledere, marked/salgs ledere, teknologi- og utviklings ledere. Ordførere og politikere med interesse for næringsutvikling er også velkomne!

Prosjektet vil gå over 6 til 8 måneder og inkludere 6 fellessamlinger. Sentralt i programmet er interne prosjekter i den enkelte bedrift relatert til bedriftens produkter og tjenester. Her vil man nok bli utfordret litt til å tenke utenfor boksen og kanskje også utenfor komfortsonen….? Prosjektet er IKKE et kurs i markedsføring – det håndterer BI og andre utdanningsinstanser – vi skal fokusere på innovasjon, kreativitet og «mindset» i bedriftene – på en måte man ikke kan lese seg til…

Prosjektet er i utgangspunktet rettet mot Sinpro-bedrifter, men Sinpro er en generøs klynge og åpner opp for at også andre bedrifter kan delta..

For å gjennomføre prosjektet har Sinpro etablert et samarbeid med Innoco AS, for en del av dere er kjent gjennom Sjur Dagestad som har deltatt i Sinpro arrangementer tidligere. Sjur Sammen med Gustav Weiberg-Aurdal vil han være fasilitator og veileder i programmet.

 

Agenda «Take-off» 21. august :

 • Introduksjon og bakgrunn – Sigbjørn Langvik, Sinpro
 • Innovasjon i praksis – Sjur Dagestad: Innoco AS.
 • Program og utbytte – Gustav Weiberg-Aurdal: Innoco AS
 • «Sannhetsvitne» – Deltager fra Ringerike programmet
 • Oppsummering og påmelding – Sigbjørn Langvik

De serveres en lett lunsj. Velkommen!


Generalforsamling

Dagsorden;
1.    Godkjenning av innkalling og saksliste.
2.    Valg av ordstyrer.
3.    Valg av to personer til å underskrive protokollen.
4.    Godkjenning av regnskap for 2016.
5.    Revisors beretning.
6.    Årsrapport 2016.
7.    Godkjenning av nye vedtekter.
8.    Valg av styre.
9.    Valg av revisor.
10.  Strategi, prioriteringer, organisering og framtidig drift av Sinpro.
11.  Forslag fra styret.

FUTURE TECHONOLOGY PLATFORM

Vi kaller samlingen en «Take-off». Det skal være starten på en spennende reise innen fremtidsrettet og relevant teknologi. Framtidens teknologi kommer for å bli… Alle bedrifter vil bli berørt av ny teknologi – og vil måtte forholde seg til det. OPPDATERT PROGRAM ER VEDLAGT !

Prosjektets grunntanke og filosofi er at det skal være en hjelp til bedriftene til å først evne å orientere seg i et hav av informasjon om ny teknologi. Dernest skal det være en katalysator for bedriftene i valg og implementering av ny teknologi. Ny teknologi vil være avgjørende for framtidig konkurransekraft og inntjening, så det er viktig å gjøre de riktige valgene – på riktig tidspunkt.

Målgruppe; Vi ønsker å nå ledelsen i bedriften, ledergruppen og nøkkelpersoner i avdelinger som er berørt av teknologi.

Programmet (se link til høyre) er variert og spennende, med deltagere med kunnskap og erfaring innen de områdene vi ønsker å belyse.

Fokuseringen på teknologi skal ikke bære preg av «science fiction», men være med realistisk, kommersiell og praktisk tilnærming – hvor bedriftene skal kunne kjenne seg igjen i – og se nytten av..

Bedriftene i region er forskjellige, veldig forskjellige. Derfor har vi – etter å først forsøke å se det store bilde (drone-perspektiv) valgt ut noen tematiske områder som vi tror de fleste bedrifter vil ha interesse av. Disse er ;

 • Robotisering og automatisering
 • Sporingsteknologi / Lagerstyring
 • Sensor Interface Teknologi
 • Virtual Reality / Augmented Reality
 • Cyber Physical Production System (CPPS) – digitalisert, integrert modellering av hele bedriftens «økosystem»

Dersom det er bred interesse for andre fokusområder vil vi forsøke å imøtekomme det.

For å gjøre dag nummer to (for Sinpro-medlemmer) litt ekstra spennende, har vi invitert Strai Kjøkken til å være med å bygge et «virtuelt case». Strai Kjøkken har (ref. artikler i bl.a. Teknisk Ukeblad) gjennomgått en betydelig robotisering og automatisering av sin kjøkkenproduksjon. Basert på dagens bedrift skal vi bygge Strai Kjøkken for år 2025. Spennende…

I tillegg skal vi jobbe med hvordan hver enkelt bedrift i Sinpro kan anvende ny teknologi i sin produksjon, produktutvikling eller i salg.

Prosjektet er videre organisert slik at etter «Take-off’en» kan hver bedrift velge å melde seg på ett eller flere prosjekt med de ovennevnte temaene. For å kjøre et prosjekt skal det være minst 2, helst 3 eller flere bedrifter med. Over en periode på 6 – 9 måneder vil da disse bedriftene jobbe sammen i team med konkrete oppgaver relatert til sin bedrift innen det valgte temaet. Det kan være et dypere dykk i eksiterende teknologi, investerings-/mulighetsanalyser – eller rett og slett implementering av ny teknologi i bedriften. Vi ønsker å definere prosjektene slik at de kan kvalifisere til tilskudd fra Forskningsråd, Innovasjon Norge eller andre. Sinpro har også noen midler å bruke på samlinger, bedriftsbesøk, studieturer, messer, kurs etc.

 

 

 


Topplederforum I, 2017

Første Topplederforum i 2017 har to viktige temaer på agendaen (se program til høyre) :

    Tema 1 : Teknologi og kompetanse.      

 –
Fremtidens teknologi kommer for å bli. All industri er avhengig av digitalisering for å styrke konkurransekraften og innovasjonsevnen. Men hva er relevant for oss? Hvordan tar vi den i bruk? Og hva krever det av vår organisasjon?
– 
Gaute Knutstad fra Sintef, Ulf Singstad fra Jobzone og Ronny Olsen fra Mindus tilnærmer seg temaer med forskjellig innfallsvinkel.

   Tema 2 : Bærekraft og grønt skifte        

De globale klima- og miljøutfordringene krever omstilling til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innen naturens tålegrenser. Det må skje en overgang til produkter og tjenester som gir betydelig mindre negative konsekvenser for klima og miljø enn i dag. Samfunnet må igjennom et grønt skifte..
Men hva er «grønt skifte»? Hva betyr det for industri og næringsliv? Hvordan kan ny teknologi skape en bærekraftig utvikling? Hvordan kan grønt skifte skape produktutvikling og arbeidsplasser? I dag kan vi få noen svar..
 –

Sverre Konrad Nilsen fra Sintef, Rune Rosseland fra EnøkTotal og Petter Toldnæs fra Stormberg gir oss sine analyser og erfaringer.